هرات، جاده‌ی خواجه‌ علی ابن موفق، روبروی مکتب افغان ترک