ویدیوی زیر از شعبات مختلف رسالت ثبت شده و جریان سنجش توانایی‌های کودکان جدیدالشمول را نشان می‌دهد. سنجش توانایی‌های کودکان به بالندگی استعدادهای دانش‌آموزان کمک شایانی کرده، به معلم و مکتب اجازه می‌دهد تا مؤثرتر با دانش‌آموزان تعامل کنند.

مطالب مشابه