bg_image
image

بیش از 18 سال فعالیت

img
معرفی مختصر
مجتمع علمی-فرهنگی سپهر اندیشه

مجتمع علمی فرهنگی سپهراندیشه یک ارگان غیردولتی است که مرکز آن در شهر هرات، افغانستان است. مجتمع سپهراندیشه در بخش‌های آموزشی، فرهنگی، سوادآموزی، کارآفرینی، پزشکی، کمک‌های بشردوستانه و بخش‌های مربوط فعال است.

معرفی مختصر
مجتمع علمی-فرهنگی سپهر اندیشه

مجتمع علمی فرهنگی سپهراندیشه یک ارگان غیردولتی است که مرکز آن در شهر هرات، افغانستان است. مجتمع سپهراندیشه در بخش‌های آموزشی، فرهنگی، سوادآموزی، کارآفرینی، پزشکی، کمک‌های بشردوستانه و بخش‌های مربوط فعال است.

image

تعداد شاگران بر اساس جنسیت

image

تفکیک کارمندان براساس جنسیت

image

کارمندان به تفکیک حوزه ی کاری