جولای 11, 2020
آموزش الکترونیکی رسالت

ویدیوهای آموزشی دری – صنف سوم

ویدیوهای آموزشی بخش آموزش الکترونیک مؤسسات تعلیمی خصوصی رسالت.
جولای 9, 2020
آموزش الکترونیکی رسالت

ویدیوهای آموزشی ریاضی – صنف سوم

ویدیوهای آموزشی ریاضی برای صنف سوم. با انتشار ویدیوهای جدید این پست آپدیت خواهد شد.  جلسه اول:  
فارسی
بالا↑