مارس 13, 2017
سمینار آموزشی ریاضی صنف اول

سمینار آموزشی ریاضی برای اساتید صنوف اول

تعداد فراگیران: ۶۰ نفر مدت: ۶ روز  جریان آماده‌سازی صنوف و محوطه رسالت ۱۰ برای سال تعلیمی ۱۳۹۶
فارسی
بالا↑