امنیت گوگل Google Security Book

امنیت گوگل

دانلود کتاب امنیت گوگل. استفاده از کلمات عبور، اولین خط از انشای امنیت در برابر مجرمین سایبری است. کلمات عبور

بالا↑