امنیت گوگل Google Security Book

امنیت گوگل

دانلود کتاب امنیت گوگل. استفاده از کلمات عبور، اولین خط از انشای امنیت در برابر مجرمین سایبری است. کلمات عبور

Network+ مقدماتی

+Network مقدماتی

دانلود کتاب +Network مقدماتی. …در تعریف یک شبکه به زبان ساده می‌توان گفت مجموعه‌ای از کامپیوترهایی به هم متصل شده

شهروند الکترونیکی

شهروند الکترونیکی

دانلود کتاب شهروند الکترونیکی. شهروند الکترونیک کیست؟ شاید برای این عنوان نتوان تعریف جامعی ارائه نمود که دربرگیرنده همه ابعاد

بالا↑