مجتمع علمی فرهنگی سپهراندیشه

مجتمع علمی فرهنگی سپهراندیشه یک ارگان غیردولتی است که مرکز آن در شهر هرات، افغانستان است. مجتمع سپهراندیشه در بخش‌های آموزشی، فرهنگی، سوادآموزی، کارآفرینی، پزشکی، کمک‌های بشردوستانه و بخش‌های مربوط فعال است. 

مجموعه مکاتب رسالت

مجموعه مکاتب رسالت از مهم‌ترین زیرشاخه‌های مجتمع علمی فرهنگی سپهراندیشه می‌باشد. مکاتب رسالت ۱۳ شعبه در اقصا نقاط شهر هرات دارد. در مکاتب رسالت حدود ۱۸هزار دانش‌آموز در حال تحصیل هستند.

این مجموعه همچنین و ۱۰۴۸ کارمند دارد در بخش‌های آموزشی، اداری، مالی و خدمات مشغول به کار هستند. 

گراف تفکیک کارمندان بر اساس جنسیت
کارمندان به تفکیک حوزه‌ی کاری

فارسی
بالا↑