می 30, 2019

دیپارتمنت ریاضی

دیپارتمنت‌های مجتمع سپهراندیشه برای نظارت بهتر بر دروس و اساتید مربوطه، ارتقای ظرفیت و تعیین راهبرد و اهداف بلند‌مدت ایجاد شده اند. از اولین دیپارتمنت‌های ایجاد […]
فارسی
بالا↑