مارس 12, 2017
بافت فضا-زمان

بافت فضا-زمان

مؤسسه تعلیمی خصوصی رسالت ۳ زینبیه به نام آنکه جان آفرید. سرآغاز کلامم را با سپاس و ستایش از آن خالق توانا که عطا فرموده آنچه […]
مارس 9, 2017
ماده تاریک

انرژی تاریک و ماده تاریک

مؤسسه تعلیمی خصوصی رسالت ۸ جهان ما بسیار بزرگ بوده و خداوند با حکمت و توانائی‌هایش هر چیزی را خلق کرده تا بدان حد که شاید […]
فارسی
بالا↑