جولای 11, 2020
آموزش الکترونیکی رسالت

ویدیوهای آموزشی دری – صنف پنجم

ویدیوهای آموزش دری برای صنف پنجم. این پست با انتشار ویدیوهای جدید آپدیت خواهد شد. جلسه اول:  
جولای 11, 2020
آموزش الکترونیکی رسالت

ویدیوهای آموزشی دری – صنف چهارم

ویدیوهای آموزش دری برای صنف چهارم. این پست با انتشار ویدیوهای جدید آپدیت خواهد شد.  جلسه اول:  
جولای 9, 2020
آموزش الکترونیکی رسالت

ویدیوهای آموزشی دری – صنف دوم

ویدیوهای آموزشی بخش آموزش الکترونیک مؤسسات تعلیمی خصوصی رسالت
جولای 9, 2020
آموزش الکترونیکی رسالت

ویدیوهای آموزشی دری – صنف اول

مجموعه ویدیوهای آموزش دری صنف اول. این پست با انتشار ویدیوهای جدید آپدیت خواهد شد.  جلسه اول:  
فارسی
بالا↑